(24) Kaziranga Wildlife Sanctuary / (25) Manas Wild Life Sanctuary / (26) Sundarbans National Park


 

(24) Kaziranga Wildlife Sanctuary, Assam

อุทยานแห่งชาติกาซีรังคา ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้า ลุ่มน้ำท่วมถึง และป่าไม้เขตร้อนหนาแน่น มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 4 สาย รวมถึงแม่น้ำสายใหญ่ของอินเดีย คือ แม่น้ำพรหมบุตร (Bramhmaputra River) อุทยานฯ ประกอบด้วยแหล่งน้ำขนาดเล็กจำนวนมากจึงมีความหลากหลายของชีวภาพสูง กาซีรังคาเป็นพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก สำหรับการอนุรักษ์นกท้องถิ่น โดยองค์การชีวปักษานานาชาติ (Birdlife International) เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของควายป่า ช้าง กวาง ไฮไลท์ของที่นี่คือ เป็นถิ่นอาศัยของแรดอินเดีย (Grest Indian One-Horned Rhinoceros) จำนวนมากถึงสองในสามของโลก อุทยานแห่งชาติกาซีรังคาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 1985

ภาพประกอบ: http://www.shikhar.com

Visitors: 97,426