India Visa

วีซ่าท่องเที่ยวเข้าอินเดียมีอยู่สองประเภท คือ วีซ่าแบบธรรมดาที่ต้องไปยื่นที่สถานฑูต และ วีซ่าออนไลน์ หรือ E-Tourist Visa ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ มาดูกันว่าวีซ่าสองแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไง เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจค่ะ 

-------------------------
ลิงค์เพื่อกรอกยื่นวีซ่าอินเดีย https://indianvisaonline.gov.in

-------------------------- 

รับยื่น e-Tourist Visa

เ30 วัน ในราคา 800 และ 1,200 บาทตามลำดับ
1 ปี ในราคา 2,000.- และ 5 ปีในราคา 3,200 บาท (ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว)

เมื่อถึงอินเดียแล้ว...
ก่อนเข้า ตม. คุณต้องกรอกรายละเอียดส่วนตัวเล็กน้อย ตามใบหน้าตาอย่างด้านล่างนี้ หาได้บริเวณก่อนเข้าช่องคนตรวจเมือง


 

Visitors: 66,314