India Visa

วีซ่าท่องเที่ยวเข้าอินเดียมีอยู่สองประเภท คือ วีซ่าแบบธรรมดาที่ต้องไปยื่นที่สถานฑูต และ วีซ่าออนไลน์ หรือ E-Tourist Visa ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ มาดูกันว่าวีซ่าสองแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไง เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจค่ะ 

-------------------------
ลิงค์เพื่อกรอกยื่นวีซ่าอินเดีย https://indianvisaonline.gov.in

-------------------------- 

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ต้องการให้เราช่วยยื่นวีซ่าอินเดีย ส่งรายละเอีดยมาเลยจ้า

เมื่อถึงอินเดียแล้ว...
ก่อนเข้า ตม. คุณต้องกรอกรายละเอียดส่วนตัวเล็กน้อย ตามใบหน้าตาอย่างด้านล่างนี้ หาได้บริเวณก่อนเข้าช่องคนตรวจเมือง


 

Visitors: 97,426